Întrebări frecvente

Concediu de acomodare

Asistentul maternal căruia i-a fost încredinţat în vederea adopţiei copilul din plasament, prin hotărâre judecătorească pronunţată după data intrării în vigoare a Legii nr.57/2016 (cererea de încredinţare în vederea adopţiei se afla pe rolul instanţei judecătoreşti la data intrării în vigoare a Legii 57/2016) beneficiază de concediu de acomodare ?

Art.50 alin. (1) din Legea nr.273/2004, republicată, prevede că “Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR.”
Dacă asistentul maternal se află în etapa de încredinţare în vederea adopţiei, aceasta poate depune cererea pentru acordarea concediului de acomodare.

Persoanele adoptatoare care au în plasament copii cu cel puțin 6 luni înainte de data adopției și nu este necesară hotărârea de încredințare în vederea adopției, beneficiază de concediu de acomodare?

Potrivit art.50 alin. (5) din Legea nr. 273/2004, republicată, concediul de acomodare se stabilește și se acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției.
Prin urmare, pot beneficia de acest concediu numai persoanele/familiile pentru care este obligatorie parcurgerea etapei de încredinţare în vederea adopţiei (au o hotărâre judecătorească de încredinţare a copilului în vederea adopţiei).

În ce condiții concediul de acomodare poate fi mai mic de 1 an?

Din punct de vedere juridic are relevanță data la care rămâne definitivă sentința de încuviinţare a adopţiei și nu data la care aceasta este legalizată.
Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției, încredințarea în vederea adopției se prelungește de drept (prin efectul legii) pe cale de consecință, oricând înlăuntrul acestui termen putând fi depusă cererea de acordare a concediului și indemnizației aferente.

Perioada concediului de acomodare este de maximum 1 an și poate fi mai mică, în funcție de obțiunea adoptatorului, respectiv acordul angajatorului.

Care sunt demersurile necesare pentru intrarea în concediu de acomodare şi obţinerea indemnizaţiei aferente acestuia?

Pentru acordarea concediului de acomodare de către angajator, persoana îndreptăţită trebuie să depună la acesta o cerere prin care solicită acordarea concediului, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei şi documentul care atestă mutarea copilului la domiciliul familiei/persoanei adoptatoare (înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ – teritorială a fost protejat copilul).
Ulterior aprobării de către angajator a cererii de intrare în concediu, devin aplicabile dispoziţiile art. XII sau după caz art. XIII din Legea nr. 57/2016, respectiv contractul individual de muncă/raporturile de serviciu se suspendă din iniţiativa salariatului.
Potrivit art.106 din Legea nr.273/2004, republicată, angajatorul are obligaţia de a aproba concediul de acomodare, în caz contrar, această faptă constituind contravenţie şi putând a fi sancţionată potrivit legii.
În scopul obținerii indemnizației aferente concediului de acomodare este necesară depunerea la agenția pentru plăți și inspecție socială în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul, a cererii și documentelor necesare (prevăzute de art.50 alin.(2) din Legea nr.273/2004 şi respectiv de art.67 alin.(2) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.579/2012), înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de încuviințare a adopției.

Cine stabilește durata concediului de acomodare de maximum 1 an pentru familiile adoptatoare care au depus cererea de solicitare a acestuia? Cum se procedează cu suspendarea contractului individual de muncă/raportului de serviciu?

Acordarea concediului de acomodare și a indemnizației aferente se realizează de la data depunerii cererii până la împlinirea perioadei de 1 an calculată de la data punerii în executare a Hotărârii de încredințare în vederea adopției.
Concediul de acomodare poate fi solicitat până la data rămânerii definitive a sentinţei de încuviinţare a adopţiei (conform interpretării coroborate a articolelor art.47 alin.(4) și art.50 din Legea nr.273/2004, republicată).
Suspendarea contractului individual de muncă/raportului de serviciu se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de alte legi speciale care reglementează raporturile de serviciu.

În cazul în care se aprobă acordarea indemnizației concediu de acomodare, cum se calculează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)?

Potrivit prevederilor art.50 alin.(5) din Legea nr.273/2004, republicată, pe perioada concediului de acomodare, persoana îndreptăţită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate. „Cuantumul contribuţiei se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevăzută de lege, la valoarea indemnizaţiei acordate”.
În conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuția este 5,5%. Prin urmare, în prezent, contribuția se calculează prin aplicarea cotei de 5,5% asupra sumei de 1700 lei.

În situația menționată la pct.5, dar pentru alt copil, cum se procedează cu o cerere pentru acordarea indemnizației concediu de acomodare?

Pentru alt copil, adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare poate beneficia de concediu de acomodare numai în condițiile art.50 din Legea nr.273/2004, republicată și, respectiv, ale art.67-71 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.579/2016.
De concediu de acomodare poate beneficia adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit, interdicția de cumul sau suprapunere fiind doar pentru același copil.

Dacă persoana care solicită concediul de acomodare este beneficiară și de indemnizație pentru creșterea copilului potrivit prevederilor OUG nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv de drepturile prevăzute la art.31 și 32), pentru același copil, cum se procedează cu o cerere pentru acordarea indemnizației concediu de acomodare?

În situația copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, persoanele îndreptățite, așa cum sunt acestea definite prin Legea nr.273/2004, republicată, pot beneficia de drepturile prevăzute la art. 50 alin. (1) dar, în aceste condiții, conform alin. (4) din legea menționată, în perioada concediului de acomodare, nu mai pot beneficia de drepturile acordate în baza art.2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Menționăm că, pe aceeași perioadă, pentru același copil, nu se pot cumula drepturile.
În situația copilului cu dizabilitate, care a împlinit vârsta de 3 ani, apreciem că se aplică corespunzător prevederile art.50 din Legea nr.273/2004, republicată și, respectiv, ale art.67 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.579/2016. Pe aceeași perioadă nu pot fi acordate 2 concedii pentru același copil și, prin urmare, indemnizațiile acordate nu pot fi cumulate.

Până în ce etapă a adopţiei poate solicita familia concediul de acomodare? (în orice moment în decursul unui an de la data încredinţării sau cererea poate fi depusă şi după încuviinţarea adopţiei?)

Concediul de acomodare poate fi solicitat până la data rămânerii definitive a sentinţei de încuviinţare a adopţiei (conform interpretării coroborate a art.50 şi art.47 alin.(4) din Legea 273/2004, republicată).

Concediul de acomodare încetează dacă a fost încuviinţată adopţia?

Menționăm că, potrivit legislației în vigoare în materia adopției, concediul de acomodare (reglementat la art.50 alin.1 din Legea nr.273/2004, republicată) poate avea o durată de maximum 1 an, în el fiind inclusă și perioada de încredințare a copilului în vederea adopției. Voința leguitorului, exprimată fără echivoc în norma legală a fost aceea ca, începând cu perioada de încredinţare în vederea adopţiei – IVA (şi nu exclusiv în perioada de IVA) adoptatorii să poată beneficia de acest concediu, în scopul acomodării/adaptării copilului la noul său mediu de viață.
Dacă legiuitorul ar fi dorit ca acest concediu să se acorde în mod exclusiv/doar pe perioada IVA, s-ar fi menționat expres acest fapt în norma juridică. Într-o atare situație, în mod evident textul de lege nu ar mai fi conținut sintagma “care include și…” ci ar fi menționat în mod direct faptul că acest concediu se acordă doar pe perioada IVA.
Astfel, concediul de acomodare începe în perioada de IVA, (deci trebuie solicitat după punerea în executare a hotărârii de IVA şi până la rămânerea definitivă a sentinţei de încuviinţare a adopţiei) şi continuă până la împlinirea termenului maxim legal (1 an) ori până la împlinirea termenului pentru care a fost acordat (în cazul în care adoptatorul a solicitat un concediu mai mic de 365 de zile). Astfel, început în perioada de IVA, concediul continuă și după încuviințarea adopției, respectiv în perioada de monitorizare post adopție (acestea fiind celelalte etape firești ale procedurii de adopție, incluse-conform normei legale-în concediul de acomodare). De asemenea precizăm și faptul că, la art. 51 din actul normativ menționat mai sus sunt enumerate în mod expres/ limitativ (și nu exhaustiv) condițiile de încetare a concediului de acomodare, iar încuviințarea adopției nu reprezintă una dintre condițiile de încetare enumerată de legiuitor în articolul anterior invocat.

Dacă familia adoptatoare se află în perioada de încredințare în vederea adopției prelungită de drept poate beneficia de concediu de acomodare și de indemnizația aferentă? Dacă da, pe ce perioadă poate beneficia?

Potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr.273/2004, republicată, concediul de acomodare are o perioadă de maximum 1 an și include și perioada de încredințare în vederea adopției.
Totodată, potrivit art. 71 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004, aprobate prin HG nr.579/2016, indemnizaţia, precum şi concediul de acomodare se acordă proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice rămase de la data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind încredinţarea în vederea adopţiei şi până la împlinirea duratei maxime prevăzute de lege pentru acordarea concediului de acomodare sau, după caz, până la împlinirea termenului pentru care a fost acordat (în cazul în care adoptatorul a solicitat un concediu mai mic de 1 an de zile).

În cazul unei familii care are 2 copii spre încredințare în vederea adopției (în același timp sau la o perioadă de timp între aceștia): – Se plătesc două indemnizații pentru un singur părinte adoptator? Sau – Se plătește indemnizația pentru fiecare copil, însă ambilor părinți, respectiv pentru fiecare părinte câte o indemnizație aferentă concediului de acomodare, cu respectarea condițiilor de eligibilitate?

Legislaţia nu prevede posibilitatea majorării indemnizaţiei aferente concediului de acomodare în funcţie de numărul de copii încredințați în vederea adopţiei simultan sau consecutiv.
Indemnizație este un drept asociat concediului, acordat adoptatorului și nu copiilor.
Potrivit art.50 din Legea nr.273/2004, republicată, beneficiază de aceste drepturi „adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare.”
Prin urmare, și în condițiile încredințării în vederea adopției a doi sau mai mulți copii, concediul și indemnizația se acordă unuia singur dintre soții familiei adoptatoare.
Indemnizația aferentă concediului de acomodare nu reprezintă un drept ori un beneficiu social acordat copilului (astfel cum este alocația de stat pentru copii, alocația de plasament, indemnizația acordată la ieșirea din sistem, etc), ci are rolul de a înlocui veniturile salariale pe care adoptatorul nu le mai primește în perioada în care se află în concediu de acomodare.
Astfel, în cazul persoanei/familiei care are în încredințare în vederea adopției simultan doi sau mai mulți copii și care îndeplinește condițiile prevăzute de art.50 alin.(1) din Legea nr.273/2004, republicată și optează să intre în concediu de acomodare, se va acorda un singur concediu de acomodare și o singură indemnizație aferentă acestuia. În situația în care unul dintre copiii încredințați în vederea adopției este încredințat la o distanța mai mică de 1 an de zile față de celălalt, perioada de acordare a concediului de acomodare și a indemnizației aferente se stabilește de la data depunerii cererii pentru primul copil (nu mai devreme de 12 august 2016 – data intrării în vigoare a Legii nr.57/2016 care modifică și completează Legea nr.273/2004) și până la împlinirea duratei maxime prevăzută pentru acest tip de concediu pentru cel de-al doilea copil.

Lucrători migranți

Care este procedura prin care pot aplica pentru alocație în Germania?

În Germania au dreptul la alocație toți copiii care au reședința în acest stat sau în Statele Membre UE/SEE sau Elveția dacă unul dintre părinți desfășoară activitate în Germania.

Alocația se acordă până la 18 ani sau până la 25 ani pentru tinerii care urmează studii liceale sau universitare.

Cuantumuri  – de la 1 ianuarie 2020 (per copil):

 • primul și al doilea copil €204 lunar
 • al treilea copil €210 lunar
 • al patrulea copil și următorii €235 lunar

Lucrătorii migranți români din Germania pot depune cererea de acordare a alocației pentru copil inclusiv online prin accesarea linkului: https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KB1-ro-Antrag-Kindegeld_ba014080.pdf

După completare, cererea trebuie să fie listată și semnată și se va transmite, împreună cu copiile documentelor de identitate și o adeverință eliberată de angajatorul german din care să reiasă data la care ați început activitatea lucrativă în Germania.

Pentru cei care desfășoară o activitate independentă, se va prezenta o copie a înregistrării afacerii și o factură fiscală.

Pentru copiii mai mari de 18 ani se vor depune documente suplimentare care atestă continuarea studiilor.

Aceste documente se transmit prin poștă la: Familienkasse Bayern Nord, 90316, Nűrnberg, Germania.

După ce Familienkasse va primi documentele dumneavoastră, pentru a stabili dreptul la alocație pentru copil, Familienkasse va transmite autorităților române un formular european din care să reiasă ultima lună de plată a alocației în România sau cuantumul alocației plătite dacă un părinte are încă activitate în România.

Acest schimb de informații are loc doar între instituții și este gratuit.

Cum este evitată suprapunerea dreptului la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în interiorul Uniunii Europene?

Regulile de prevenire a suprapunerii dreptului la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei tratează prevenirea situaţiilor în care părinţii primesc drepturi în aceeaşi perioadă de timp, din partea mai multor state membre, în baza activităţii desfăşurate în aceste state membre sau în baza reşedinţei copiilor într-un stat membru UE sau care aparţine Spaţiului Economic European.

Activitatea părintelui şi reşedinţa copilului în RO şi activitatea celuilalt părinte în alt stat membru.

 • Dacă statul de reşedinţă a copilului este RO, iar unul dintre părinţi are activitate în RO, iar celălalt părinte are activitate în alt stat membru, statul competent cu plata prestaţiilor va fi RO (stat de reşedinţă a copilului şi de activitate a unuia dintre părinţi), iar celalalt stat membru de activitate va acorda un complement diferential, stabilit ca diferenţă între cuantumul prestaţiilor acordate în acel stat membru şi cuantumul plătit de România.

EXEMPLU: Romania (stat de activitate a unuia dintre părinţi şi de reşedinţă a copilului) – plăteste 185 lei (aprox. 38 euro) iar Germania (stat de activitate a celuilalt părinte) – plăteşte 204 euro. În acest caz, pentru a nu pierde dreptul la cuantumul cel mai mare, Germania va plăti un complement diferenţial de 166 euro, în baza activităţii unuia dintre părinţi în acest stat membru UE.

Activitatea unui părinte în RO, activitatea celuilalt părinte în alt stat membru iar reşedinţa copilului în acest stat membru.

 • Dacă activitatea unuia dintre părinţi se desfăşoară în statul de reşedinţă a copilului, atunci acel stat membru trebuie să plătească beneficiile de asistenţă socială pentru copil. Totuşi, dacă RO are un cuantum mai mare al beneficiilor de asistenţă socială, va acorda un complement diferenţial stabilit ca diferenta intre cuantumul beneficiilor de asistenţă socială acordate de RO si cuantumul platit de acel stat membru.

EXEMPLU: Bulgaria (stat de activitate a unuia dintre părinţi şi de reşedinţă a copilului) – plăteşte 20 euro. Romania (stat de activitate a celuilalt părinte) – plăteste alocaţie de stat –  185 lei (aprox. 38 euro). În acest caz, pentru a evita cumulul de beneficii de asistenţă socială şi pentru a nu pierde dreptul la cuantumul cel mai mare, România va plăti un complement diferențial de 18 euro, adică aprox. 87 lei.

Activitatea unuia dintre părinţi într-un stat membru UE şi reşedinţa copilului în RO, împreună cu celălalt părinte, care nu desfăşoară nici o activitate în RO.

 • Statul de activitate a părintelui va fi statul competent cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru copilul care are reşedinţa în RO, conform legislaţiei acelui stat. Dacă în RO cuantumul alocaţiei pentru copil este mai mare decât cuantumul acordat în statul membru de activitate, RO plăteşte diferenţa între suma acordată conform legislatiei sale şi cuantumul la care are dreptul conform legislaţiei acelui stat membru.

EXEMPLU: În Italia (stat de activitate al unuia dintre părinţi) cuantumul prestatiilor este 139 euro. În RO (stat de reşedinţă al copilului) cuantumul beneficiilor este de 185 lei (aprox. 38 euro). Deci, Italia va plăti beneficiile pentru copil în cuantum de 139 euro iar RO va suspenda dreptul la alocaţie de stat, pentru că nu exista o diferenţă de plată între suma acordată conform legislatiei italiene şi cuantumul la care are dreptul conform legislaţiei române.

Activitatea părinţilor într-un stat membru UE şi reşedinţa copilului în RO (în întreţinerea bunicilor sau a altor persoane).

 • Statul de activitate a părinților va fi statul competent cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru copilul care are reşedinţa în RO, conform legislaţiei acelui stat. Dacă RO acordă beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei, pe baza reşedinţei copilului, în cuantum mai mare decât statul emmbru de activitate al părinţilor, atunci RO va plăti un complement diferenţial, adică diferenţa între suma acordată conform legislaţiei sale şi cuantumul acordat de statul de angajare a părinţilor.

EXEMPLU: Germania (stat de activitate a părinților) – plăteşte 204 euro. Romania (stat de reședință a copilului) – plătește alocaţie de stat în valoare de 185 lei (aprox. 38 euro). În acest caz, Germania va plăti prestaţiile pentru copil în cuantum de 204 euro, iar România va suspenda dreptul la alocația pentru copil deoarece cuantumul la care are dreptul copilul conform legislaţiei române nu depășeste cuantumul plătit de Germania.

Care sunt regulile de acordare a drepturilor la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în interiorul Uniunii Europene? / Cum se stabilește statul competent să plătească beneficiile de asistenţă socială pentru copiii lucrătorilor migranți?

Statul competent se determină prin analiza situaţiei individuale a familiei pe baza următoarelor criterii:

 • Statul membru în care işi desfăşoară activitatea părinţii;
 • Statul de reşedinţa al părinţilor şi statul de reşedinţă al copiilor;
 • Statul membru care plăteşte pensia pentru titularii de pensie care au în întreţinere copii.

Regulile de bază pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în statele membre UE sau care aparţin Spaţiului Economic European:

 • Dreptul la prestaţiile familiale prevăzute de legislaţia ţării de angajare: indiferent de statul membru de reşedinţă a lucrătorului migrant şi al membrilor familiei sale, acesta are dreptul la beneficiile de asistenţă socială din statul în care îşi desfăşoară activitatea.

EXEMPLU: Copilul are domiciliul/reşedinţa în RO, iar părinţii desfăşoară activitate în Olanda. Olanda va plăti beneficiile de asistenţă socială pentru copilul care a rămas pe teritoriul RO, conform prevederilor legislaţiei sale şi în cuantumul prevăzut de legislația acestui stat. RO va suspenda drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru copil pe această perioadă. Totuşi, dacă cuantumul beneficiilor la care ar avea dreptul copilul în RO este mai mare decât cel acordat în statul de activitate al părinţilor, atunci RO poate acorda un complement diferenţial, calculat ca diferenţă între cuantumul beneficiilor de asistenţă socială acordate de RO şi cuantumul plătit in acel stat membru. În situaţia în care copilul îşi schimbă reşedinţa în statul de activitate al părinţilor, RO nu va mai trebui să plătească un complement diferenţial, competenţa plăţii beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei devenind a statului de activitate al părinţilor.

 • Perioadele de activitate salarială sau independentă realizate într-un alt stat membru sunt totalizate şi sunt luate în considerare la stabilirea dreptului la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei .

EXEMPLU: La stabilirea dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului pe teritoriul RO, cele 12 luni de venituri profesionale înaintea datei naşterii copilului, pot fi constituite şi din perioadele în care persoanele au desfăşurat activităţi în alte state membre ale UE sau în state care aparţin Spaţiului Economic European, cu condiţia ca solicitantul să aibă calitatea de asigurat în România la data naşterii copilului. 

Cât timp durează pâna intru în posesia drepturilor la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei?

Formularele europene vor fi transmise către instituţia competentă din celălalt stat membru, iar perioada de timp scursă între data completării formularului şi data la care o să vă fie plătit dreptul este de aproximativ trei luni, dar depinde de corectitudinea informaţiilor completate în formular (nume, prenume, adrese, CNP,etc.) precum şi de perioada necesară obţinerii de informaţii de la alte instituţii abilitate( casa judeţeană de pensii, ITM, evidenţa populaţiei, după caz).

Cum pot fi repus în drepturi în România dupa încheierea activităţii din Statul Membru şi revenirea în România?

Alături de actele necesare conform legislaţiei româneşti, este necesară completarea unui formular european de către instituţia competentă în care aţi desfăşurat activitatea profesională, care să ateste că activitatea şi dreptul la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în acest stat s-au încheiat.

Unde se depun cererile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei dacă activitățile profesionale se desfășoară în alte state membre ale Uniunii Europene?

În cazul cetăţenilor români care desfășoară activități profesionale într-un alt stat membru al UE, indiferent de locul de reședință al membrilor de familiei, aceștia au dreptul la beneficiile pentru copii acordate de statul membru de activitate și depun cererea de beneficii la instituţia competentă cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din acel stat membru, conform modelului prevăzut de legislația acelui stat membru. În cazul cetăţenilor români care desfășoară activități profesionale într-un alt stat membru şi care nu au dreptul la beneficii pentru copil în acest stat membru, aceștia pot solicita acordarea alocaţiei de stat pentru copii în România. Cererea completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului, împreună cu actele doveditoare, poate fi depusă la primărie şi de către mandatar, persoană împuternicită prin procură specială. Totodată, la momentul depunerii dosarului de alocație de stat, aceștia trebuie să prezinte și o dovadă eliberată de autoritățile competente din statele membre în care și-au stabilit reședința și iși desfășoară activitatea profesională, din care să reiasă că membrii familiei nu sunt îndreptățiți la beneficii pentru copii în acel stat membru (dovada poate fi un formular european eliberat de instituția din statul membru de activitate sau orice alt document oficial eliberat de acea instituție).

Unde se depun cererile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei dacă activitățile profesionale se desfășoară în România?

Pentru a avea dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din România, lucrătorii migranţi depun cererea de beneficii la primăria în a cărei rază teritorială au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, conform prevederilor legislaţiei române în vigoare. Cererea se întocmeşte potrivit modelului prevăzut de legislaţia română în vigoare. Cererea este însoţită de alte documente justificative, la solicitarea primăriei, conform legislaţiei române în vigoare.

Care sunt instituțiile competente cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei de la nivel local?

Agențiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti,(APISMB) reprezintă instituţiile competente cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidenţa Regulamentului nr.883/2004 şi au următoarele atribuţii principale în domeniu: 

 • informează persoanele interesate cu privire la drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene şi punerea la dispoziţia acestora a formularelor necesare;
 • procesează cererile persoanelor care solicită beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene menţionate;
 • stabilesc dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei, conform prevederilor legislaţiei române în vigoare şi în baza prevederilor regulamentelor europene;
 • efectuează plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei conform prevederilor legislaţiei române în vigoare;
 • comunică direct, sau prin intermediul ANPIS, cu instituţiile competente cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din alte state membre;
 • solicită informaţii prin intermediul formularelor europene sau prin adrese, cu privire la persoanele care solicită beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei , de la instituţiile competente cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din alte state membre;
 • completează formularele europene primite din partea instituţiilor competente din alte state membre;
 • realizează evidenţa financiar-contabilă la nivel teritorial a drepturilor la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei stabilite în baza regulamentelor comunitare, precum şi a plăţilor efectuate.

Care este instituția competentă la nivel național pentru administrarea și gestionarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidența Regulamentelor europene 883/2004 și 987/2009?

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS)reprezintă instituția de la nivel central care administrează și gestionează plata tuturor beneficiilor de asistenţă socială şi are printre atribuţii, următoarele:

 • asigură corespondenţa cu statele membre prin intermediul formularelor europene pentru domeniul beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei;
 • informează persoanele interesate cu privire la drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene;
 • elaborează răspunsuri la petițiile adresate de persoane fizice sau juridice, din țară sau străinătate, privind criteriile de acordare a drepturilor la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în România, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 883/2004.
 • realizează evidenţa financiar-contabilă a drepturilor stabilite pentru lucrătorii migranţi, precum şi a plăţilor efectuate.

Ce categorii de persoane beneficiază de prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004?

Beneficiază de prevederile Regulamentului nr. 883/2004 cetățenii statelor membre ale UE, cetățenii din Norvegia, Liechtenstein, Islanda (adică ţările Spaţiului Economic European) şi din Elveţia, precum și cetățenii statelor terțe, care au domiciliul sau reședința în mod legal pe teritoriul unui stat membru, dacă aceștia își exercită dreptul la libera circulație în interiorul UE și se află în una dintre situațiile următoare:

 • Sunt salariaţi sau lucrători independenţi cu reşedinţa într-un stat membru al UE ;
 • Sunt persoane aflate în şomaj, ca urmare a unei activităţi salariale sau independente desfăşurate într-un stat membru;
 • Sunt  titulari de pensie și au copii în întreţinere.

Care sunt tipurile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidența Regulamentului nr. 883/2004, la care au dreptul în România lucrătorii migranți?

  • Alocaţia de stat pentru copii, conform Legii nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în cuantum de 185 lei lunar sau 369 lei lunar (până la vârsta de 18 ani – în cazul copilului cu handicap).
  • Indemnizaţia pentru creşterea copilului sau stimulentul lunar,conform OUG nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Indemnizaţiile speciale pentru creşterea copilului cu handicap,conform art.12 din Legea nr. 448/2006 republicată.

Care este primul pas pe care trebuie să-l fac pentru a avea dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei?

Este indicată începerea procedurii din statul membru UE  în care vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător migrant, adresându-vă instituţiei competente din acest stat. Trebuie să stiţi că va fi necesar să oferiţi informaţii complete şi corecte pentru formularul european pe care instituţia îl va iniţia în vederea stabilirii dreptului la beneficii pentru copil.

Ce trebuie să ştiu despre beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei acordate în Uniunea Europeană?

Beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei sunt prevăzute în legislaţia tuturor statelor membre, însă criteriile de acordare şi valoarea lor variază considerabil de la o ţară la alta.

Care sunt principiile fundamentale ale Regulamentului (CE) 883/2004 şi ale Regulamentului de aplicare 987/2009 pe baza cărora este analizat dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei al lucrătorilor migranţi?

 • Egalitatea de şanse/tratament – acordarea acelorași drepturi și obligații de securitate socială lucratorii migranti, în aceleași condiții ca și pentru proprii cetățeni; acest principiu a fost întărit prin introducerea art. 5 din Reg. 883/2004 – Asimilarea prestaţiilor, veniturilor, faptelor sau evenimentelor.
 • Totalizarea perioadelor de asigurare – intervine în vederea reconstituirii carierei comunitare a lucratorului migrant; în acest scop, instituţia competentă trebuie să ia în considerare perioadele de asigurare, de angajare sau de domiciliu realizate în alt stat, ca şi când acestea ar fi perioade realizate în condiţiile propriei legislaţii.
 • Unicitatea legislaţiei aplicabile – determinarea legislaţiei aplicabile constă în rezolvarea conflictului de legi prin determinarea legislaţiei statului competent, astfel încât lucrătorii migranţi, în exercitarea activităţii profesionale, să fie supuși prevederilor legislației unui singur stat.

Alocație pentru susținerea familiei

Vă rog să-mi spuneți ce acte am nevoie pentru depunerea dosarului ?

Actele necesare pentru depunerea dosarelor sunt:actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;documentul de identitate, pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatriziLivretul de familie ;certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani;certificatul de căsătorie / Hotărâre de divorţ / Acte de deces;Hotărâre de încuviinţare a adopţiei /încredinţare /plasament familial;Hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual;Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator ,Adeverinţă de elev sau student;Talon orice tip de pensie,Talon de şomaj;Talon de orice tip de indemnizaţie;Adeverință de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani;Contractul de locuinţă /Schiţa casei /Fişa de calcul a chiriei;Certificat de invaliditate / persoană cu handicap;Carte de muncă;Acte de studii.

Unde se depun actele necesare acordarii unui beneficiu de asistență socială ?

Actele se depun la primaria in raza careia domiciliaza beneficiarul.

Nu am mai primit prestatia. Vreau sa stiu de ce si ce trebuie sa fac pentru a putea primi banii din urma ?

Motivele pentru care nu ati primit prestatia sunt cele care conduc la suspendarea platii sunt:pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial; agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora; pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei;în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor;in cazul în care titularul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale , se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei şi, în baza unui referat motivat, se emite dispoziţia primarului de încetare a acordării dreptului. Titularul verifica plata prestatiei la agentia teritoriala,in cazul in care s-au constat mandate neridicate, se solicita reordonantarea platii, la care se ataseaza documente doveditoare.

De ce a fost emisa decizie de debit, de ce se fac retineri lunare sau de ce sunt poprite sume din beneficiile sociale?

Decizia de debit si retinerile lunare sau popririle din beneficiile sociale opereaza in situatia in care s-au constatat modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate in termen legal , respectiv 15 zile. Retinerile lunare reprezinta un procent din alocatie prin care sunt recuperate sumele incasate necuvenit.

Cum se stabilește cuantumul beneficiului de asistență socială?

Cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR (500lei); in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie si de numarul de copiii; in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii si nu au implinit varsta de 18 ani.

Cum se stabilește cuantumul beneficiului de asistență socială?

Cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR (500lei); in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie si de numarul de copiii; in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii si nu au implinit varsta de 18 ani.

Cum pot modifica modalitatea de plata din mandat in cont/din cont in mandat ?

Documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata sunt:solicitare scrisa a titularului de prestatie privind noua modalitate de plata (virarea prestatiei in cont la banca/mandat postal ), insotita de actul de identitate/extras de cont, dupa caz.

Cum pot intra in posesia deciziilor emise de AJPIS ?

Decizia directorului agenţiei teritoriale, precum şi dispoziţia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere sau titularii pot face o solicitare scrisa la agentiile teritoriale.

 

Cum este condiționată alocația de susținere a familiei de frecventarea cursurilor? În ce condiții are loc diminuarea / suspendarea alocației de susținere având la baza absențele înregistrate ?

Alocatia de sustinere a familiei este conditionata ca elevii sa frecventeze cursurile scolare de zi.În cazul în care se constată absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum urmează:cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe;cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absenţe.In cazul in care unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul de 20/semestru, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Legea nr.277/2010

Ce trebuie sa fac ca sa ma transfer in alt judet pentru ca mi-am schimbat domiciliul ?

Procedura de transfer al unui beneficiu de asistenta sociala este:beneficiarul solicita incetarea prestatiei , primariilor in a carei raza teritoriala au domiciliat ori au avut resedinta familia, conform noului act de identitate; primaria emite dispozitia de incetare a prestatiei;beneficiarul se adreseaza agentiei teritoriale in vederea transferului electronic in alt judet conform actului de identitate.

Ce bunuri deținute în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deținere sunt acceptate la stabilirea dreptului pentru a beneficia de alocatia pentru sustinerea familiei ?

Lista bunurilor care sunt acceptate pentru acordarea dreptului de beneficii sociale sunt:Bunuri imobile : cladirea de domiciliu, teren de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta care nu depasesc 1000 mp in zana urbana si 2000 mp in zona rurala; bunuri mobile:un autoturim cu o vechime mai mica de 10 ani; depozite bancare cu o valoare mai mica de 3000 lei, cu exceptia dobanzii.

Legea nr.277/2010

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

Procedura de transfer al unui beneficiu de asistenta sociala este:beneficiarul solicita incetarea prestatiei , primariilor in a carei raza teritoriala au domiciliat ori au avut resedinta familia, conform noului act de identitate; primaria emite dispozitia de incetare a prestatiei;beneficiarul se adreseaza agentiei teritoriale in vederea transferului electronic in alt judet conform actului de identitate.

Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

Motivul pentru care se constituie debite este cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau la veniturile realizate de membrii acestuia, titularul avand obligatia sa comunice in termen de 15 zile in scris primarului modificarile intervenite.Un alt motiv il costituie controlul efectuat de catre inspectia sociala sau al Curtii de Conturi, prin care s-au constatat date eronate cu privire la componenta familiei sau a veniturilor beneficiarilor.

Legea nr.277/2010

Care sunt documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata ?

Documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata sunt:solicitare scrisa a titularului de prestatie privind noua modalitate de plata (virarea prestatiei in cont la banca/mandat postal ), insotita de actul de identitate/extras de cont, dupa caz.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal ?

Documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal sunt urmatoarele:acordul titularului de alocatie , ancheta sociala, documentul de identitate,dispozitia primarului emisa conform documentelor mentionate anterior.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reordonantari la dosare deja in plata

Documentele necesare pentru modificari de reordonantari la dosare deja in plata sunt:cerere solicitare scrisa la agentiile teritoriale, document identitate titular, iar in cazul a 3 mandate neachitate , agentia teritoriala solicita primariei de domiciliu ancheta sociala in care sa se precizeze motivul neachitarii si daca in perioada respectiva familia indeplinea conditiile.

Care sunt conditiile in care actele administrative emise de institute pot fi contestate ?

Actele administrative emise de institutie pot fi contestate in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 ,cu modificarile si completarile ulterioare a deciziilor de acordare/modificare/suspendare/incetare/ constituire debite.

Legea 544/2004 privind contencios administrativ

Care sunt conditiile de dobandire a drepturilor la beneficii sociale si care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor?

Conditiile de dobandire a drepturilor de beneficii sociale se fac doar in cazul in care beneficiarul solicita acordarea acestora.Actele necesare pentru depunerea dosarelor sunt:actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;documentul de identitate, pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatriziLivretul de familie ;certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani;certificatul de căsătorie / Hotărâre de divorţ / Acte de deces;Hotărâre de încuviinţare a adopţiei /încredinţare /plasament familial;Hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual;Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator ,Adeverinţă de elev sau student;Talon orice tip de pensie,Talon de şomaj;Talon de orice tip de indemnizaţie;Adeverință de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani;Contractul de locuinţă /Schiţa casei /Fişa de calcul a chiriei;Certificat de invaliditate / persoană cu handicap;Carte de muncă;Acte de studii.

Care sunt condițiile de acordare a beneficiului social?

Conditiile de acordare a beneficiului social sunt urmatoarele: beneficiază de alocaţie familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care au domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;beneficiază de alocaţie şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat alocaţia de la alte primării. Familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună (familie), formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta (familie monoparentală). Prin persoană singură se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații: este necăsătorită; este văduvă; este divorțată; are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor; nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile de mai sus;a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile următoare: necăsătorită, văduvă, divorţată. Sunt considerați ca făcând parte din familie şi copiii încredințați în vederea adopției, cei aflați în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii. Familia care are in intretinere copii de varsta scolara care frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare.

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asistență socială ?

În situatia schimbării domiciliului in alt judet, beneficiarul solicita incetarea prestatiei primariei in a carei raza teritoriala au domiciliat ori au avut resedinta conform noului act de identitate; primaria emite dispozitia de incetare a prestatiei; beneficiarul se adreseaza agentiei teritoriale in vederea transferului electronic in alt judet conform actului de identitate; formuleaza o noua cerere insotita de documentele prevazute de actul normativ si de dispozitia de incetare pe care le depune la primaria de domiciliu actual.

Care este motivul suspendării unui beneficiu de asistență socială ?

Motivele suspendării sunt:

 • pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial;
 • agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;
 • pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei;
 • în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor;
 • in cazul în care titularul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei şi, în baza unui referat motivat, se emite dispoziţia primarului de încetare a acordării dreptului.

Care este motivul pentru care nu mai primesc drepturile de beneficii de asistență socială ?

Motivele pentru care nu se mai primesc drepturile de beneficii de asistență socială pot fi: agenția teritorială constată că dreptul la alocație a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componența familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora; pe o perioada de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate; în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi a României; în cazul în care titularul refuză să furnizeze informații necesare pentru întocmirea anchetei sociale. Motivele menționate conduc la suspendarea / încetarea beneficiului social.

 

Care este motivul încetării unui beneficiu de asistență socială ?

Încetarea unui beneficiu de asistență socială se face în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate care au stat la baza acordării beneficiului social: domiciliul sau resedința în România; declarația pe propria răspundere că nu au solicitat alocația de la alte primării; familie formată din soț, soție, copii , persoana singură cu copii aflați în întreținerea acestora; cuantumul depăseste 530 lei/membru familie; copilul nu mai frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ; nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semenstru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

 

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Modalitatea de restituire a unui debit: prin transfer bancar, virare cont, plata casierie sau reținere din drepturi curente ori, cu acordul beneficiarului, din alte beneficii de asistență socială.

OUG 44/2016 si Legea 277/2010

Care este data plății beneficiilor de asistența socială?

Plata beneficiilor de asistență socială se efectuează în perioada 8-27 a fiecărei lunii.

Conform deciziei de emisa de directorul executiv al AJPIS

Când se face prima plată ?

Prima plată se face în luna următoare prezentării documentelor la sediul agențiilor teritoriale, de către primăriile de domiciliu.

Legea nr.277/2010

Când primesc dreptul după ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Stabilirea dreptului la alocație se face prin dispoziție a primarului. Plata drepturilor pentru alocaţie se asigură de către Agenţiile pentru Plăți și Inspecție Socială judeţene, începând cu luna următoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, prin decizie a directorului executiv al agenției judetene.

Legea nr.277/2010

Am primit o decizie de debit și nu știu ce reprezintă. Ce trebuie să fac?

Va adresați instituției care a emis decizia de debit. Aceasta conține motivul constituirii debitului, perioada pentru care a fost constituită și suma datorată.Decizia poate fi contestată conform Legii nr.554/2004 în cazul în care nu sunteți multumiț sau se poate adresa conform indicațiilor din decizie.

Lg 554/2004

OUG 44/2016

Am primit bani mai puțini ca luna trecută, de ce?

Ați primit bani mai puțini ca luna trecută, deoarece din cauza absențelor scolare cuantumul poate fi diminuat între 20%-50% sau din cauza constituirii unui debit în urma unei modificări privind veniturile și a numărului de copii din familie care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Legea nr.277/2010

Alocație de plasament

Unde se depun actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială ?

În cazul alocației de plasament, actele în vederea acordării dreptului se depun la sediul AJPIS până la data de 5 a lunii următoare celei în care a fost emisă Disp/Hotararea/Sentinta/Certificatul de grefa.

Se poate acorda alocație de plasament și după vârsta de 18 ani și la ce perioada se reînnoiește adeverința de elev/student pentru continuarea plasamentului ?

Alocația de plasament se acordă și după varsta de 18 ani, numai in cazul plasamentului (fiind exclusă tutela), dacă tânărul urmează o formă de învățământ la zi, fără a depăși însă vârsta de 26 ani. Pentru continuarea plății se are în vedere adeverința tânărului și menținerea măsurii data de DGASPC. Adeverința de elev se reînnoiește odată la 6 luni. Continuarea plății se efectuează în baza adev depuse odată la 6 luni din care să rezulte că tânărul urmează o formă de învățământ la zi.

Ordinul nr 1733/2015

Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiiior ?

Reprezentantul legal se poate schimba (fac excepție asistenții maternali) printr-o cerere la care anexăm copia C.I.

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

Pașii pentru un transfer electronic în alt județ sunt: persoana beneficiară adresează o cerere de transfer la AJPIS-ul unde este în plată și anexează o copie a B.I. cu noua adresă. În urma cererii efectuam transferul electronic către județul unde are noul domiciliu.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de modalitate de plată ?

Documente necesare modificare modalitate plată:

 • cerere reprezentant legal;
 • copie C.I reprezentant legal;
 • copie extras de cont (unde e cazul)

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal ?

Documentele necesare pentru modificare reprezentant legal sunt:

 • copie Sentință/Hotarare/Dispozitie cu noul reprezentant legal;
 • copie C.I reprez.legal;
 • copie certificat nastere sau C.I beneficiar

Care sunt documentele necesare pentru plată drept restant?

Documentele pentru reordonanțări sunt:

 • cerere ;
 • copie B.I reprezentant legal ;
 • copie certif nastere beneficiar ori copie C.I

Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresa ?

Actele necesare pentru modificare de adresa sunt:

cerere si copie dupa actul de identitate cu noua adresa/resedinta.

Care sunt condițiile de acordare a alocației de plasament și care sunt actele necesare ?

Actele necesare acordării dreptului de alocație de plasament :

 • cerere tip;
 • copia actului de identitate al beneficiarului;
 • copia certificatului de nastere al copilului ori actul de identitate al acestuia;
 • copia Dispozitiei/Hotararii/sentintei/Certificatul de grefa;
 • în cazul in care nu a fost eliberat certificatul de nastere al copilului, cererea va fi insoțită de actul constatator al nașterii sau extrasul de naștere;
 • în cazul copilului cu dizabilități, cererea va fi însoțită de copia certificatului de handicap;
 • pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, cererea va fi însoțită de copia dovezii continuării studiilor la o forma de învățamânt de zi.

Care sunt cauzele pentru care poate fi încetată / suspendată plata ?

Cauzele suspendării plății alocației de plasament sunt: tânărul a împlinit 18 ani si a prezentat adev de elev ; tânărul de 18 ani nu a prezentat adev de elev la 6 luni; tânarul de 18 ani nu are menținere de măsură emisă de DGASPC ; sunt 3 mandate neachitate consecutiv.

Ordinul nr 1733/2015

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asistență socială ?

Transferul unui dosar de plasament are legatură cu stabilirea domiciliului în alt județ a reprezentantului legal. Transferul se face la cerere și cuprinde o copie a dosarului existent după care s-au achitat drepturile.

 

Care este motivul suspendării unui beneficiu de asistență socială ?

Motivele suspendării alocației de plasament sunt: pentru tinerii de peste 18 ani nu s-a prezentat adeverință de elev la 6 luni ; tânărul a împlinit 18 ani nu are de la DGASPC Hot .de menținere; 3 luni consecutive nu s-au încasat drepturile.

Ordinul nr 1733/2015

Care este motivul încetării unui beneficiu de asistență socială ?

Motivele încetării alocației de plasament sunt:

-copilul a împlinit 18 ani și nu frecventează școala;

-tânărul a împlinit 26 ani;

-a decedat copilul sau reprezentantul legal al acestuia;

-a încetat măsura de plasament.

Ordinul nr 1733/2015

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Modalitate de restituire a unui debit este prin reținerea eșalonată din drepturi (dacă mai este în plată) 1/3 sau achitarea prin casierie ori contul instituției a debitului în termen de 180 zile de la comunicare.

Ordinul nr 1733/2015

Când primesc dreptul după ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Dreptul se primește imediat ce actele sunt depuse de DGASPC la sediul AJPIS. Se primește de obicei în următoarea lună celei în care a fost emisă Dispoziția/ Hotărârea/ Sentința/ Certificat grefa

Ordinul nr 1733/2015

Am primit bani mai puțini ca luna trecută, de ce?

Alocația de plasament este în suma fixă. Diferența de cuantum poate fi generată de existența sau nu a unui certificat de handicap pentru copil; stabilirea unui debit din care se reține 33% din alocația în plată; revocarea unei măsuri de plasament pentru un copil acolo unde sunt mai mulți copii în plată.

Ordinul nr 1733/2015

Stimulent de inserție

Care sunt condițiile în care actele administrative emise de institute pot fi contestate ?

Actele administrative emise de AJPIS pot fi contestate în condițiile art.7 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile de la data comunicării către beneficiar.

OUG nr.111/2010

 

Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital?

Documentele necesare pentru modificarea statutului marital sunt următoarele:
– copia actului de identitate;
– copia certificatului de căsătorie;
– copie după sentința de divorț sau după documentul eliberat de notarul public care atestă despărțirea soților și încredințarea copiilor minori;

HG nr.52/2011

Care sunt motivele de sistare a platilor ?

Motivele de suspendare a plății stimulentului de inserție sunt următoarele:
– beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
– beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
– beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
– copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
– beneficiarul a decedat;
– în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
– se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

OUG nr.111/2010

Care sunt motivele neachitării banilor pe luna anterioară pentru familia beneficiară de ASF, VMG, ICC , plasament?

Se recomandă solicitarea de informații punctuale de la Biroul de relații cu publicul din cadrul AJPIS.
Unul dintre motive poate fi existența unui mandat neachitat deoarece persoana destinatară nu a fost găsită la adresa de domiciliu la data efectuării plății prin mandat poștal.

OUG nr.111/2010

Ce trebuie să fac ca să mă transfer în alt județ pentru că mi-am schimbat domiciliul?

Persoana beneficiară care și-a schimbat domiciliul/reședința depune o cerere la agenţia teritorială plătitoare a dreptului pentru a transfera cererea şi actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoţite de situaţia privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele restante, agenţiei teritoriale în a cărei rază beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reşedinţa.

HG nr.52/2011

Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiiior…? Cum se poate schimba reprezentantul legal în cazul stimulentului de inserție?

Reprezentantul legal al copilului în cazul dreptului la stimulentul de inserție se poate schimba numai în situația în care celălalt părinte solicită acordarea dreptului la stimulentul de inserție și sunt îndeplinite condițiile de acordare.

OUG nr.111/2010

Cum se procedează în cazul în care unul dintre părinți se află în plata stimulentului de inserție și în această perioadă se naște cel de-al doilea copil? Se poate acorda stimulentde inserție pentru primul copil și concediu și indemnizație pentru cel de-al doilea?

În această situație, părintele poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fie pentru acordarea concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru cel de-al doilea copil.
Pentru această perioadă, cele două drepturi nu se pot cumula şi nu se aplică prevederile art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, respectiv majorarea cuantumului indemnizației.

HG nr.52/2011

Cum trebuie procedat pentru a solicita virarea în cont a drepturilor de beneficii de asistență socială?

Pentru a solicita virarea dreptului la stimulentul de inserție în cont bancar, persoana va depune o cerere la AJPIS, la care va anexa copia actului de identitate și extrasul de cont bancar eliberat pe numele titularului dreptului la stimulentul de inserție.

De ce a fost emisa decizie de debit, de ce se fac rețineri lunare sau de ce sunt poprite sume din beneficiile sociale?

Decizia de debit la stimulentul de inserție poate fi emisă în următoarele situații:
– persoana beneficiară nu a realizat venituri supuse impozitului, în perioada acordării stimulentului de inserție;
– s-a suprapus perioada în care unul dintre părinți a beneficiat de dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului și celălalt părinte de dreptul la stimulentul de inserție;
Rețineri lunare la stimulentul de inserție se pot face în situația în care există un debit la stimulentul de inserție sau la alte beneficii de asistență socială, cu acordul scris al persoanei debitoare.
Sumele din beneficiile sociale pot fi poprite numai în baza unei adrese privind înființarea popririi emise de ANAF/AJFP, când poprirea are ca obiect un debit cu același titlu de beneficiu de asistență socială aflat în plată la AJPIS .

OUG nr.111/2010
OUG nr.44/2014

De ce a fost suspendata plata drepturilor de beneficii sociale ? De ce a fost suspendata plata dreptului la stimulentul de inserție ?

Plata stimulentului de inserție poate fi suspendată în unul dintre următoarele cazuri:
-beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
– beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
– beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
– copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
– beneficiarul a decedat;
– în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
– se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
– beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului.

OUG nr.111/2010

De unde provine debitul? Până când pot achita debitul ?

Debitul cu titlul de stimulent de inserție se constituie în situația în care persoana beneficiară nu a realizat venituri supuse impozitului, în perioada acordării stimulentului de inserție/
s-a suprapus perioada în care unul dintre părinți a beneficiat de dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului și celălalt părinte de dreptul la stimulentul de inserție.
Potrivit informațiilor din decizie și a prevederilor legale, debitul se poate achita în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei de debit fără a se plăti dobânzi/ penalități de întârziere.

OUG nr.111/2010
OUG nr.44/2014

O altă instituție mi-a solicitat o adeverință cu ce bani încasez de la dumneavoastră (primărie, angajator, etc)! Ce trebuie să fac?

AJPIS eliberează Fișa plății, document care cuprinde toate plățile efectuate lunar de agenția teritorială.
Pentru a obține acest document este necesar să depuneți o cerere la sediul AJPIS.

 

Care este data platii beneficiilor de asistenta sociala? Care este data platii stimulentului de inserție?

Perioada în care se efectuează plata stimulentului de inserție este în intervalul 08-27 a fiecărei luni.

OUG nr.111/2010

Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa?

Documentele necesare pentru modificarea adresei persoanei beneficiare sunt :
– cererea scrisă depusă la AJPIS;
– copia actului de identitate al solicitantului.

 

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal?

Reprezentantul legal al copilului în cazul dreptului la stimulentul de inserție se poate schimba numai în situația în care celălalt părinte solicită acordarea dreptului la stimulentul de inserție și sunt îndeplinite condițiile de acordare.

OUG nr.111/2010

Care sunt documentele necesare pentru modificări de nume?

Documentele necesare pentru modificarea numelui sunt următoarele:
– copia actului de identitate;
– copia certificatului de căsătorie;
– copie după sentința de divorț sau după documentul eliberat de notarul public care atestă despărțirea soților și încredințarea copiilor minori;

HG nr.52/2011

Cum poate afla care este stadiul dosarului personal?

Pentru a obține informații privind punerea în plată a stimulentului de inserție persoana interesată se poate adresa AJPIS, prin e-mail, telefonic sau direct la sediul instituției.

Cum pot intra în posesia deciziilor emise de AJPIS?

AJPIS comunică prin poștă deciziile emise privind acordarea drepturilor.
Persoana solicitantă are dreptul să solicite duplicat sau copie după deciziile emise de AJPIS, în situațiile în care nu a intrat în posesia lor.

OUG nr.111/2010

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reordonanțări la dosare deja în plata ?

Pentru solicitarea unor drepturi restante cu titlul de stimulent de inserție este necesar ca persoana îndreptățită să depună la AJPIS Cluj o cerere în scris, la care se anexează copia actului de identitate.

 

Care sunt condițiile de dobândire a drepturilor la beneficii sociale și care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor? Care sunt condițiile de dobândire a dreptului la stimulentul de inserție și care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor?

Condițiile de dobândire a dreptului la stimulentul de inserție sunt următoarele:
– în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, din ultimii 2 ani, persoana solicitantă să fi realizat venituri supuse impozitului din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, sau să se fi aflat în una dintre situațiile enumerate la art.2, alin.(5) din OUG nr.111/2010;
– să realizeze venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului cu handicap, pentru a beneficia de stimulentul de inserție până la data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap;
Documentele necesare pentru depunerea dosarelor sunt următoarele:
– cererea- tip care se înregistrează la Primăria de domiciliu/reședință;
– adeverința privind veniturile nete realizate în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, din ultimii 2 ani;
– dovada că s-a aflat în una dintre situațiile asimilate prevăzute de art.2, alin.(5) din OUG nr.111/2010;
– declarația privind existența dovezii stagiului de cotizare la dosarul de indemnizație creștere copil, în situația persoanelor care au beneficiat inițial de ICC;
-copia actelor de identitate ale părinților, certificatelor de naștere ale copiilor, certificatului de căsătorie;
– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că realizează venituri supuse impozitului/ adeverință eliberată de ANAF/ copia contractului individual de muncă/ declarația unică privind veniturile realizate în baza PFA.
– actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), respectiv pentru persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă şi persoana care a fost numită tutore, respectiv:
1) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
2) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
3) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
4) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
5) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
6) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.

OUG nr.111/2010
H.G. nr.52/2011

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverințe?

Adeverințele privind dreptul la stimulent de inserție se eliberează de AJPIS în aceeași zi în care a fost înregistrată cererea persoanei solicitante.

Care este motivul pentru care nu mai primesc drepturile de beneficii de asistenta sociala? Care este motivul pentru care nu mai primesc dreptului la stimulentul de inserție?

Motivul pentru care nu se mai plătește dreptul la stimulentul de inserție poate fi:
– copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2), respectiv a situației în care persoana își reia activitatea cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului cu handicap;
– beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi nici nu se află în concediul pentru creşterea copilului;
– copilul a împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap;
– a avut loc decesul copilului.

OUG nr.111/2010

Când trebuie să se reia activitatea pentru a beneficia de stimulent de inserție?

Pentru ca o persoană să poată beneficia de dreptul la stimulentul de inserție până la data când copilul împlinește vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului încadrat în grad de handicap, este necesar să își reia activitatea cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 2 ani/respectiv 3 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap. (sau trei luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani respectin 3 ani in cazul copilului cu handicap)

OUG nr.111/2010

H.G. nr.52/2011

Am primit bani mai puțini ca luna trecută, de ce?

Unul dintre motivele pentru care ați primit o sumă cu titlu de stimulent de inserție mai mică, decât în luna anterioară, poate fi faptul că s-a reținut 1/3 dintr-un debit cu titlu de S.I. Un alt motiv poate fi datorită faptului că stimulentul de inserție se plătește în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.

OUG nr.44/2014

OUG nr.111/2010

Am primit deciziile nu știu ce să fac cu ele și nici nu înțeleg ce scrie în ele!

Decizia privind aprobarea/suspendarea/încetarea dreptului la stimulentul de inserție se comunică spre informare, persoanei beneficiare.
Decizia de debit se comunică spre înștiințare și pentru a se efectua plata debitului. În situația în care sunteți nemulțumit/ă aveți dreptul de a formula contestație împotriva deciziei de debit, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la AJPIS.

H.G. nr.52/2011

OUG nr.111/2010

Am primit o decizie de debit și nu știu ce reprezintă. Ce trebuie să fac?

Decizia de debit se comunică spre înștiințare și pentru a se efectua plata debitului. În situația în care sunteți nemulțumit/ă aveți dreptul de a formula contestație împotriva deciziei de debit, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la AJPIS. Plata debitului se efectuează potrivit informațiilor din conținutul deciziei, în termen de maxim 180 de zile de la data comunicării, fără a se adăuga dobânzi și penalități de întârziere, în contul bancar indicat de AJPIS în decizie.

OUG nr.111/2010

Indemnizația pentru creșterea copilului

Care este motivul încetării plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului?

Răspuns: Dreptul la indemnizație încetează când copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap sau a avut loc decesul copilului.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare

Am primit bani mai puțini ca luna trecută, de ce?

Raspuns: Unul dintre motive poate fi faptul că soțul putea primi indemnizație dar nu a formulat cerere și atunci indemnizația a fost suspendată cu 1 luna înainte de a împlini copilul vârsta de 2 ani
Temei legal: Art 11 alin 1 lit a si b din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu modificările și completările ulterioare

Am primit deciziile nu știu ce să fac cu ele și nici nu înțeleg ce scrie în ele ?

Raspuns: Decizia reprezintă un document oficial care vă dovedește calitatea începând de la o anumită dată. (Vă poate folosi la spital și ulterior pentru a dovedi începutul sau sfârșitul perioadei de indemnizație, care este vechime în muncă). În cazul în care nu stiți să o interpretați vă puteți adresa birourilor de relații cu publicul din cadrul oricărei Agenții de Plăți și Inspecție Socială.
Temei legal: Art. 14 alin. 3,4 si 5 din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu modificările și completările ulterioare

Am primit o decizie de debit și nu știu ce reprezintă. Ce trebuie să fac ?

Raspuns: În decizia de debit la art. 2 se regăsește perioada și suma pe care ați încasat-o necuvenit . La art. 3 se regăsește motivul pentru care a fost constituit debitul . La art. 4 sunt precizările referitoare la modul de plata.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare

Care este data plații beneficiilor de asistență socială?

Raspuns: Data plații dreptului indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor este in perioada 08-27 ale fiecărei luni.
Temei legal:

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Raspuns: Debitele se pot restitui direct la casieria agenției plătitoare, sau se pot face reţineri lunare din prestaţiile existente.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare

Care sunt cauzele pentru care poate fi suspendată plata ?

Răspuns: Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;beneficiarul a decedat;în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care sunt condițiile de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului?

Răspuns: Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.Drepturile de indemnizatie crestere copil se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Prevederile anterioare se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptăţite cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care este motivul suspendării unui beneficiu de asistență socială ?

Răspuns: Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti; beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei; beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie; beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament; beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile; copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată; beneficiarul a decedat; în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12; beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap; se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverințe?

Raspuns: Se elibereaza în termenul stabilit de fiecare agenţie în parte .
Temei legal:

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asistență socială ?

Raspuns: După primirea cererilor de la registratură se scot din arhivă dosarele. Se încetează prestația după care emite decizia. Se face o copie a dosarului conform cu originalul care se transmite județului unde beneficiarul are noul domiciliu și se transferă electronic dosarul în SAFIR.
Temei legal: HG 52 / 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010

Care sunt actele necesare pentru indemnizația de acomodare?

Răspuns: Concediul de acomodare se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum şi dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii, actele de identitate . Cererea se completează potrivit modelului care se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Temei legal: Legea 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative, HG nr. 579/2016

Care sunt cauzele pentru încetarea dreptului?

Răspuns: Dreptul la indemnizație încetează cînd copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap sau a avut loc decesul copilului.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare

Care sunt cauzele pentru suspendarea dreptului?

Răspuns: Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;beneficiarul a decedat;în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile și completarile ulterioare

Care sunt condițiile de dobândire a drepturilor la beneficii sociale și care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor?

Răspuns: Drepturile reprezentând indemnizaţiile se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.4-7 din art 6 din HG 52/2011. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora.
Temei legal: HG 52 / 2011
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Care sunt condițiile de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor sociale?

Răspuns: Persoanele îndreptăţite beneficiază de indemnizatie crestere copil prevăzuta de ordonanţa de urgenţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
– au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;
– locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.
– În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.

Temei legal: HG 52 / 2011 ; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010

Care sunt condițiile în care actele administrative emise de institute pot fi contestate ?

Răspuns: In cazul in care beneficiarul contesta cuantumul indemnizatiei sau data de acordare a acesteia.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare

Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital

Răspuns: Certificat căsătorie, hotărâre de divorț, certificat deces.
Temei legal:

Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresa ?

Răspuns: Noul act de identitate sau viza flotant.
Temei legal:

Care sunt documentele necesare pentru reordonanțări la dosare deja în plată ?

Răspuns: Pentru a solicita reordonanțarea sumelor neîncasate se prezintă beneficiarul la sediul AJPIS cu cerere, copie act identitate, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și solicită suma neîncasată.
Temei legal:

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal ?

Răspuns: În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară , părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:
a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.
La cerere se anexează certificatul de deces al beneficiarului de ICC și documente care atesta faptul că a îndeplinit sau nu condițiile de acordare a indemnizației (adeverință primarie PATRINVEM , adeverință ANAF ca nu a realizat venituri sau adeverință tip cu veniturile realizate).
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările si completarile ulterioare

Care sunt documentele necesare pentru modificări de modalitate de plată ?

Răspuns: Pentru a solicita schimbare modalitate plată se prezintă beneficiarul la sediul AJPIS cu cerere, copie act identitate, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și extras de cont dacă dorește virare în cont bancar.
Temei legal: HG 52 din 19 ianuarie 2011 ,
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Care sunt documentele necesare pentru modificări de nume ?

Răspuns: Cartea de identitate, certificat căsătorie, hotărâre de divorț.
Temei legal:

Care sunt motivele de sistare a plăților ?

Răspuns:
a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.
c) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
d) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
e) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
f) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
g) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
h) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
i) beneficiarul a decedat;
j) în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
k) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
l) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare

Care sunt motivele neachitării banilor pe luna anterioară pentru familia beneficiară de ASF, VMG, ICC , plasament ?

Răspuns: A fost reținută suma pentru recuperare debit și reordonanțată diferența care se cuvine.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare

Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

Răspuns: AJPIS a fost anunțată cu întârziere de către beneficiar, primărie sau angajator de faptul că a fost activitatea, încasare plăţi necuvenite
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare

Am beneficiat de ICC și mi-am reluat activitatea. Ce trebuie să fac pentru a beneficia de stimulentul de inserție?

Raspuns: Pentru a beneficia de stimulentul de inserţie, trebuie să vă reluaţi activitatea cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Alocație de stat pentru copii

Unde se depun actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială ?

Dosarul se depune la primăria de domiciliu sau secretariatul instituției de învățamânt, în situația tinerilor care au împlinit 18 ani și urmează o formă de învățământ.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Nu am mai primit alocația și doresc să știu ce trebuie să fac pentru a putea primi banii din urmă ?

Se depune o cerere însoțită de copia actului de identitate și de documente justificative, după caz.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Cum trebuie procedat pentru a solicita virarea în cont a drepturilor de beneficii de asistență socială ?

Reprezentantul legal trebuie sa depună o cerere scrisă prin care solicită acest lucru, însoțită de copia actului de identitate și extras de cont, cont deschis pe numele lui.

H.G. nr. 577/2008 ; Legii nr. 61/1993

Cum pot intra în posesia deciziilor emise de AJPIS?

Deciziile de acordare / suspendare / modificare / încetare se transmit prin poștă la adresa de domiciliu a titularului sau se pot ridica de la sediul instituției.

H.G. nr. 577/2008 ; Legii nr. 61/1993

Ce trebuie să conțină dosarul de alocație de stat pentru copiii născuți în străinatate ?

1.Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii semnată de către reprezentantul legal al copilului;

2.Documente justificative: copia certificatului de naștere al copilului (transcris dacă este cazul) și al actului de identitate al reprezentantului legal, documentele din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal și documente justificative, care să ateste faptul că minorul a benficiat / nu a beneficiat în spațiul UE de prestații sociale. Dacă se dorește efectuarea plații beneficiului social într-un cont bancar se atașează un extras de cont al reprezentantului legal. Plata dreptului la beneficii familiale în România, se va acorda în funcție de situația în care se găsesc membrii familiei şi ţinând cont de regulile de prioritate prevăzute de Regulamentul European CE nr. 883/2004.

Legea 61/1993 ; HG nr.577/2008 ; Regulamentul European CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala ; Regulamentul CE nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentul European CE nr. 883/2004.

 

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

În cazul schimbării adresei de domiciliu sau de resedință în aria de competență a altei agenții teritoriale, reprezentantul legal sau, după caz, tânărul va comunica în scris agenției teritoriale care a efectuat plata, până la momentul intervenirii schimbării, în termen de 15 zile de la apariția acesteia. Acesta trebuie să depună o cerere scrisă de solicitare a transferului dosarului în alt județ, însoțită de copia actului de identitate în care este menționată adresa din alt județ și copii ale certificatelor de naștere ale copiilor. În consecință, drepturile vor fi încetate și se va efectua transferul electronic al dosarului, urmat de transmiterea documentației privind plata la agenția menționată, prin poșta militară.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

Neîndeplinirea obligației privind comunicarea scris despre orice modificare intervenită de natura sa determină încetarea, suspendarea, modificarea drepturilor de alocație de stat pentru copii, încasarea simultană a alocației de stat pentru copii în 2 state membre ale U.E.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care sunt documentele necesare pentru modificări de nume?

Cerere scrisă însoțită de copia carții de identitate (hotărâre de divorț).

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care sunt documentele necesare pentru modificări de modalitate de plată ?

Cerere scrisă de solicitare a schimbării modalității de plată însoțită de copia actului de identitate și extras de cont (dacă este cazul) deschis pe numele reprezentantului legal sau tânărului, după caz.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal ?

Cerere scrisă prin care reprezentantul legal solicită modificarea reprezentantului legal, însoțită de copii cărți de identitate părinți și copie certificat de naștere copil.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care sunt documentele necesare pentru reordonanțări la dosare deja în plată?

Reprezentantul legal solicită în scris plata alocației de stat, anexând copii după cartea de identitate și certificatele de naștere ale copiilor.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresă?

Cerere scrisă însoțită de copia actului de identitate.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

care sunt actele necesare pentru depunerea dosarului de alocatie pentru copii?

Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor, fără discriminare, inclusiv copiilor cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie rezidenți în România, dacă locuiesc cu părinții, până la vârsta de 18 ani precum și tinerilor peste 18 ani, care urmează cursuri de învățamânt liceal sau profesional, până la terminarea acestora. Tinerii care repetă anul școlar nu beneficiază de alocație de stat, cu excepția celor care repetă din motive medicale, dovedite cu certificat medical. Dreptul se acordă în baza cererii reprezentantului legal, însoțită de copia cărții de identitate, certificat de naștere copil, precum și documente din care rezulta situația juridică a copilului față de reprezentantul legal și de orice alte acte justificative: livret de familie, hotărâre judecătorească de încredințare a copilului, în caz de divorț / în vederea adopției, de încuviințare adopție, hotărarea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura de protecție specială / dispoziția directorului direcției generale de asistență socială, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei, dispoziția autorității tutelare, act de deces al unuia dintre parinți, alte documente.

H.G. nr. 577/2008 ;  Legea nr. 61/1993

Care sunt cauzele pentru încetarea dreptului?

Alocația de stat pentru copii încetează în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestuia respectiv copilul a decedat, tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale, copilul cetățenilor străini sau apatrizi nu mai locuiește în România.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care sunt actele necesare pentru suspendarea alocației de stat în România ?

Reprezentantul legal solicită în scris suspendarea plații alocației de stat în România, anexând copii după cartea de identitate și certificatele de naștere ale copiilor.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asistență socială ?

În cazul schimbării adresei de domiciliu sau de reședință în aria de competență a altei agenții teritoriale, reprezentantul legal sau, după caz, tânărul va comunica în scris agenției teritoriale care a efectuat plata, până la momentul intervenirii schimbării, în termen de 15 zile de la apariția acesteia. Acesta trebuie să depună o cerere scrisă de solicitare a transferului dosarului în alt județ, însoțită de copia actului de identitate în care este menționată adresa din alt județ și copii ale certificatelor de naștere ale copiilor. În consecință, drepturile vor fi încetate și se va efectua transferul electronic al dosarului, urmat de transmiterea documentației privind plata la agenția menționată, prin poșta militară.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverințe?

Maxim 30 de zile de la înregistrare.

OUG nr. 27/2002 privind soluționarea petițiilor

Care este motivul încetării alocației de stat pentru copii?

Alocația de stat pentru copii încetează în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestuia respectiv copilul a decedat, tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale, copilul cetățenilor străini sau apatrizi nu mai locuiește în România.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Debitul poate fi restituit fie la caseria agenției teritoriale care l-a constituit și v-a comunicat decizia de debit sau în numărul de cont menționat în decizia de debit. Dacă beneficiați în continuare de drepturi, se pot face rețineri eșalonate din drepturile (alocație de stat) aferente lunilor următoare.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care este data plății beneficiilor de asistență socială?

Plata alocației de stat pentru copii se efectuează în perioada 8-27 a fiecărei luni în curs pentru luna anterioară.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Cand primesc dreptul după ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Primaria are obligația de a transmite lunar agențiilor teritoriale, până la data de 5 a fiecărei luni, cererile înregistrate în luna anterioară precum și documentele justificative. Acordarea alocației de stat pentru copii se stabilește prin decizia directorului executiv al direcției teritoriale în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea cererii de catre primari, de către conducătorul direcției generale, inspectoratele școlare sau unitățile de învățământ, urmând ca plata să se efectueze în luna următoare aprobării dreptului.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993.

Am primit o decizie de debit și nu știu ce reprezintă. Ce trebuie să fac?

Decizia de debit a fost emisă ca urmare a încasării în mod necuvenit a alocației de stat pentru copii și conține informații privind persoana care a încasat aceste sume, perioada constituirii debitului, suma, motivul și termenul de 180 de zile pentru efectuarea plații și contul în care poate fi virată suma precum și mențiunea că poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Ea reprezintă titlu executoriu de la data comunicării iar debitul constituit prin decizia de debit trebuie achitat în termen de 180 de zile în nr. de cont care se regăsește în decizie sau la casieria agenției teritoriale care a emis-o.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993.

Ajutor social

Nu am mai primit prestația. Vreau să știu de ce și ce trebuie să fac pentru a putea primi banii din urmă?

Plata ajutorului social a fost suspendată sau încetată. Pentru clarificarea situației a primi un beneficiu social trebuie să respectați și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Legea nr. 416/2001

Cum pot intra în posesia deciziilor emise de AJPIS?

Se comunică titlularului de ajutor social la adresa de domiciliu.

Legea nr. 416/2001

Ce bunuri deținute în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deținere sunt acceptate la stabilirea dreptului pentru a beneficia de ajutor social ?

Toate bunurile, cu excepția celor cuprinse în Anexa nr 4- prevazută de art. 18, alin. (1) din HG 50/2011.

Legea nr. 416/2001

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reordonanțări la dosare deja în plată ?

Beneficiarul depune cerere la agenția teritorială (prin posță, mail, fax sau direct), cerere însoțită de copia actului de identitate.

Legea nr. 416/2001

Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresă ?

Beneficiarii de ajutor social pot solicita modificarea adresei doar dacă acest lucru nu implică și schimbarea localității , printr-o cerere depusă la primaria de domiciliu.

Legea nr. 416/2001

Unde se depun actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială ?

Documentele necesare acordării dreptului la ajutorul social se depun la primăria de domiciliu.

Legea nr. 416/2001

Cum se realizează transferul dosarelor privind beneficiile sociale sau al persoanelor dintr-un dosar de beneficii sociale în alt județ sau din alt județ ?

Ajutorul social nu se transferă dintr-un judeţ în altul. Dreptul la ajutorul social încetează în judeţul unde aţi avut domiciliul şi depuneţi documentele necesare acordării dreptului la ajutorul social în judeţul în care v-aţi stabilit noul domiciliu.

art. 1, art. 2, alin. (7), art. 5, art. 8, alin. (2) şi (3) si art. 9, alin. (1) din Legea 416/2001.

Cum se poate schimba modalitatea de plată a beneficiilor ?

La cerere, transmisă agenției județene în scris, prin mail sau fax, plata ajutorului social se realizează, după caz, în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card.

ORDONANŢĂ Nr. 27/2002

Ce trebuie să fac ca să mă transfer în alt județ pentru că mi-am schimbat domiciliul ?

Ajutorul social nu se transferă dintr-un judeţ în altul. Dreptul la ajutorul social încetează în județul unde aţi avut domiciliul şi depuneţi documetele necesare acordării dreptului la ajutorul social în judeţul în care v-aţi stabilit noul domiciliu.

Legea nr. 416/2001

Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital ?

 • certificat de casătorie
 • sentință civilă de divorț

Legea nr. 416/2001

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverințe?

Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

Legea nr. 416/2001

Când se face prima plată ?

Prima plată se face în prima luna după stabilirea dreptului.

HG 50/2011.

Cand primesc dreptul după ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

Legea nr. 416/2001

Am primit bani mai puțini ca luna trecută, de ce?

Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social.

Temei legal: Legea nr. 416/2001

Ajutoare de urgență

S-au aprobat cererile pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă şi când se acordă ajutoarele ?

Ajutoarele de urgenţă se acordă de către Guvernul României, printr-o hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României.

HG nr. 50/2011