Proiecte

Titlul proiectului: Politici sociale performante – strategie națională pentru implementarea performantă a politicilor familiale– cod SIPOCA 706, cod MySmis 129604

Cererea de proiecte nr. IP13/2019
Cod apel: POCA/486/1/1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP;

Obiectivul specific:
OS 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP, POCA 2014-2020.

Beneficiar proiect :Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Partener Proiect : Agenția Națională pentru Plați și Inspecție Socială

Durata proiectului: 10.08.2020-09.12.2022

Bugetul total al proiectului: 23.071.893,50 lei din care 3.695.226,11 lei cofinanțarea proprie

Activități previzionate
A 1. Elaborarea și definirea indicatorilor de performanță în domeniul politicilor familiale; organizarea unei vizite de studiu într-un stat membru al UE (Franța) pentru identificarea unor mecanisme similare
A 2. Elaborarea proiectului de act normativ prin care se propune noua modificare legislativă,
A 3. Realizarea termenilor de referință pentru contractarea unui furnizor care va realiza fișele electronice de informare de identificare a pașilor necesari pentru accesarea politicilor familial, achiziția contractorului care va realiza dezvoltarea unui sistem informațional tip calculator personal de analiză a drepturilor sociale (structura IT), în timp real,elaborarea unui raport periodic de analiză a eficienței programului
A4: Realizarea unei diagnoze prin diferite tehnici de analiză, în vederea identificării nevoilor reale ale cetățenilor pentru oferirea de informații de interes public, înființarea și operaționalizarea unui Help-desk cu acoperire națională, elaborarea și diseminarea unor metodologii de soluționare a cererilor, derularea unei campanii media de informare cu privire la existenta unor mecanisme îmbunătățite a relației cu cetățenii
A 5 : organizarea sesiunilor de formare și prezentarea metodologiei de colectare și transmitere a indicatorilor de performanță din domeniul politicilor familiale; formarea angajaților din fiecare agenție; organizarea de workshopuri.

Stadiul proiectului: Cererea de finanțare aprobată

Fișa proiectului

ANUNȚ PRIVIND ÎNREGISTRAREA DOSARELOR NECESARE ÎNSCRIERII ÎN GRUPUL ȚINTĂ PENTRU PERSONALUL SPECIALIZAT ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE (39.350) SELECTAT ÎN PROIECT, DIN CADRUL INSTITUȚIILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE/FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA PROGRAMUL NAȚIONAL DE FORMARE – PROIECT POCU/460/4/6/126924 ”DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE” – COD MYSMIS 126924

Proiectul „Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale”, POCU/460/4/6/126924, se derulează pe o perioadă de 36 luni, în perioada aprilie 2019 – martie 2022, fiind implementat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Proiectul urmărește creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin creșterea capacității tehnice și administrative a rețelei publice de asistență socială comunitară.

Prin implementarea activităților prevăzute în cererea de finanțare, proiectul contribuie la:

 • consolidarea capacității serviciilor publice de asistenta socială de a iniția, coordona și implementa măsuri de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială, în 350 de comunități marginalizate prin furnizarea de resurse umane adecvate și formarea acestora.
 • îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului care activează in sectorul asistentei sociale la nivel național, contribuind astfel la consolidarea rețelei de asistență socială prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației.Categoria I de persoane din grupul țintă este formată din 350 de asistenți sociali (COD COR 263501) şi asimilații acestora ( COD COR 341201) ce susțin acțiunea de dezvoltare a celor 350 de comunități selectate prin proiect, pe baza Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate, prin furnizarea resursei umane adecvate către serviciile publice de asistență socială ce funcționează în cadrul UAT-urilor și care au semnat Protocolul de Colaborare cu MMPS și ANPIS. Din grupul celor 350 de specialiști în asistență socială vor face parte atât personalul recrutat în cadrul proiectului pentru a profesa în comunitățile selectate, cât și personalul angajat în cadrul UAT-ului.Categoria a II-a de persoane din grupul țintă este formată din 39.000 de persoane specializate în domeniul asistenței sociale selectate în proiect, personal specializat din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/furnizorilor de servicii sociale publici și privați, în condițiile legii.Selecția persoanelor pentru participarea în vederea derulării programului național de formare se va efectua din cadrul SPAS și al serviciilor sociale aflate în subordine, din cadrul serviciilor sociale private, din toate UAT-urile, indiferent de tipul de marginalizare, precum și din cadrul altor instituții/structuri publice cu atribuții in domeniul asistentei sociale (ANPIS, AJPIS, DGASPC). Persoanele eligibile care doresc să fie înscrise în grupul țintă al proiectului, vor transmite către Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, în atenția experților județeni responsabili de implementarea proiectului POCU/460/4/6/126924, documentele care vor alcătui dosarul de înscriere. Acesta va cuprinde cel puțin următoarele documente:
 • Participarea la programul național de formare se realiza cu respectarea principiului egalității de șanse și nediscriminării, fără condiționări, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot duce la acte de discriminare directă sau indirectă.
 • Formarea celor 39.000 de persoane încadrate în sectorul asistenței sociale va avea la bază cursuri de perfecționare/specializare de minim 40 de ore, conform Legii 129/2000 privind formarea profesionala a adulților (republicată) care vor viza dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale personalului cu atribuții in domeniul asistenței sociale.
 • Cele 350 de persoane din grupul țintă vor participa la un program de instruire conform planului de instruire elaborat în cadrul proiectului.
 • Proiectul își propune să răspundă unor nevoi reale ale sectorului asistenței sociale. Astfel, o componenta majoră a proiectului este reprezentată de derularea unui program național de formare pentru toți profesioniștii din sistemul de asistență socială din Romania. Programul național de formare se va adresa unui grup țintă format din 39.350 de persoane specializate în domeniul asistenței sociale selectate în proiect, personal specializat din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/furnizorilor de servicii sociale publici și privați, în condițiile legii.
 1. 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. 2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplomă de licență cu specializarea în asistență socială, diplomă de bacalaureat și certificat/alt document prin care se face dovada competențelor profesionale pentru Categoria I de persoane din grupul țintă, diplomă de licență, diplomă de bacalaureat, adeverințe de absolvire și alte acte de studii pentru Categoria a II-a de persoane din grupul țintă);
 3. 3. acte de stare civilă (Certificat de naștere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț), în copie.
 4. 4. adeverința de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată în cadrul serviciului social de la nivelul UAT/DGASPC sau ANPIS/AJPIS/APISMB/ instituții cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/ furnizori de servicii sociale în condițiile legii/), în original, Anexa 1;
 5. 5. Formular înregistrare grup țintă, original, Anexa 2 * (se va completa și depune doar în momentul participării efective la cursul de formare);
 6. 6. Declarație apartenență grup țintă, original, Anexa 3.

Actele prevăzute la punctele 1,2,3 vor fi certificate pentru conformitate de către angajator.

Experții județeni din cadrul Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială vor înregistra dosarul pentru fiecare persoană recrutată și vor verifica dacă acesta conține toate documentele necesare.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe website-ul ANPIS la link-ul următor: http://www.mmanpis.ro/despre-anpis/proiecte/dezvoltarea-sistemului-de-asistenta-sociala-pentru-combaterea-saraciei-si-a-excluziunii-sociale-cod-smis-126924/

 Anexe

 1. Anexa 1 – Adeverința de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată în cadrul serviciului social de la nivelul UAT/DGASPC sau ANPIS/AJPIS/APISMB/ instituții cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/ furnizori de servicii sociale în condițiile legii/)
 2. Anexa 2 – Formular înregistrare grup țintă *(se va completa și depune doar în momentul participării efective la cursul de formare);
 3. Anexa 3 – Declarație apartenență grup țintă
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

PROIECTE IN DERULARE:

I. Proiectul INTESPO- Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare – cod MySMIS -113589

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT  

 Scopul proiectului

Înregistrarea a minim 200.000 de tineri NEETs inactivi din Romania, în special, tinerii NEETs aflaţi mai departe de piaţa muncii, cu nivel scăzut de competențe și/sau  cu dificultăți în ceea ce priveşte integrarea socială.

Pentru a beneficia de măsuri active pentru integrarea pe piața muncii, tinerii NEETs trebuie mai întâi identificați și înregistrați la Serviciul Public de Ocupare. În România, din punct de vedere statistic (prin intersectarea bazelor de date administrative) se estimează că există aproximativ 400.000 de tineri NEET(în baza de date SPO există între 40.000 și 70.000 de tineri, numărul fiind mai mare după examenul de bacalaureat și scăzând destul de rapid după acesta).

Obiectivul general al proiectului

Creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin.

 • Obiectiv Specific 1 – Creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul tinerilor din categoria NEETs cu privire la avantajele înregistrării la SPO și la opțiunile pe care le au în vederea integrării pe piața muncii, în educație, formare sau antreprenoriat prin realizarea unei campanii de informare si constientizare la nivel national.
 • Obiectiv Specific2 –Constituirea unei rețelei de sprijin la nivel local și implementarea unui  mecanism  de lucru cu tinerii, în scopul identificării a 200.000 de persoane aparţinând categoriei  NEETs ca bază pentru identificarea și monitorizarea acestora.
 • Obiectiv specific 3 – Identificarea a cel  puțin 200.000 tineri NEETs în vederea înregistrării și profilării a 160.000 dintre aceștia.

Durata proiectului: 26.09.2017 – 24.09.2021

Valoarea totală a proiectului: 213.636.395,25 lei, din care contribuția Uniunii Europene: 180.384.614,23 lei, finanțarea națională: 33.251.781,02 lei

Grup țintă

 • Grupul tinta este estimat la minim 200.000 tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16-24 ani neînregistrați la SPO, cu accent pe aceia cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social, care vor fi  înregistrați de către SPO ca urmare a acestui sprijin.
 • Această categorie de tineri NEETs include tineri care nu au reușit să se integreze pe piața muncii din diverse motive (lipsa oportunităților de ocupare, lipsa competențelor cerute pe piața muncii etc.) și care nu sunt cuprinși în programe de educație sau formare.

Echipa de proiect

Beneficiarului – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Partener 1- Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala

Partener 2 – Ministerul Educatiei Nationale

Partener 3 – Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

Activitățile și subactivitățile Partenerului 1, ANPIS, în proiect

A.1.Identificarea potențialilor tineri NEETs din Registrul electronic al Tinerilor NEETs inactivi și din datele furnizate de la nivel local

1.2.Colectarea datelor de la nivel local

A.3.Constituirea si funcționarea rețelelor de sprijin și a echipelor de intervenție

3.1.Constituirea retelelor de sprijin la nivel judetean si local

A.6.Managementul proiectului

6.1.Proiectare executiva

6.2.Asigurarea coordonării și monitorizării activităților în cadrul proiectului

II. Titlul proiectului: Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale – cod SMIS 126924

Cod apel: POCU/460/4/6/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistența socială la nivelul comunității

Obiectivul general al proiectului este creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin creșterea capacității tehnice și administrative a rețelei publice de asistență socială comunitară.

Obiectivul specific 1: consolidarea capacității serviciilor publice de asistență socială de a iniția, coordona și implementa măsuri de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială, în 350 de comunități marginalizate prin furnizarea de resurse umane adecvate și formarea acestora.

Obiectivul specific 2: îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului care activează în sectorul asistenței sociale la nivel național, contribuind astfel la consolidarea rețelei de asistență socială prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației.

Grup țintă

Dezvoltare a 350 de comunități prin furnizare de resursă umană adecvată către Serviciile Publice de Asistență Socială ce funcționează în cadrul acestora;

Derularea unui program național de formare pentru toți profesioniștii din sistemul de asistență socială din Romania.

Beneficiar proiect :Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 

Partener Proiect : Agenția Națională pentru Plați și Inspecție Socială

 

Locația proiectului: România

Regiuni: Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Vest, Bucureşti-Ilfov;

Localitate/localități: la nivel național

Durata proiectului: 36  luni( Aprilie 2019 – Martie 2022)

 

Valoarea totală a proiectului: 92.010.667,01 lei, din care contribuția Uniunii Europene: 77.689.518,40 lei, finanțarea națională: 14.321.148,61 lei

Activități previzionate

Activitate: A 1. Managementul proiectului

 • A 1.1. Crearea și funcționarea Unității de Management a Proiectului
 • A 1.2. Informare și publicitate
 • A 1.3. Derularea procedurilor de achiziție publică

 

Activitate: A 2. Identificarea si selectarea zonelor marginalizate

 • A 2.1. Elaborarea criteriilor de selecție
 • A 2.2. Selectarea celor 350 UAT

 

Activitate: A 3. Dezvoltarea si consolidarea serviciilor publice de asistenta sociala din comunitatile marginalizate

 • A 3.1. Sprijin metodologic acordat SPAS
 • A 3.2. Dezvoltarea rețelelor de parteneriate

 

Activitate: A 4. Identificarea, selecția și recrutarea asistenților/lucrătorilor sociali

 • A 4.1. Elaborarea metodologiei de selecție și recrutare a asistenților/lucrătorilor sociali care vor profesa pentru sprijinul SPAS-urilor selectate
 • A 4.2. Recrutarea și contractarea celor 350 de asistenți /lucrători sociali

 

Activitate: A 5. Formarea si certificarea celor 350 asistenți/lucrători sociali recrutați

 • A 5.1. Elaborarea curriculei de formare
 • A 5.2. Derularea cursurilor de formare
 • A 5.3. Evaluarea și certificarea asistenților/lucrătorilor sociali recrutați

 

Activitate: A 6. Furnizarea de servicii sociale si monitorizare

 • A 6.1. Furnizarea de servicii sociale de către 350 asistenți/lucrători sociali recrutați în cadrul proiectului
 • A 6.2. Monitorizarea profesională a asistenților/lucrătorilor sociali recrutați în cadrul proiectului
 • A 6.3. Evaluare si măsurare impact la nivelul comunității

 

Activitate: A 7. Identificarea, recrutarea si instruirea personalului de specialitate din sectorul asistentei sociale in vederea derulării Programului

 • A 7.1. Identificarea, validarea si recrutarea grupului ținta de 39.000 specialiști în asistență socială in vederea îmbunătățirii cunoștințelor profesionale ale acestora
 • A 7.2. Elaborarea curriculei de formare a planului de îmbunătățire a cunoștințelor profesionale
 • A 7.3. Derularea Programului National de Formare

 

Activitate: A 8. Schimburi de experiența si bune practici

 • A 8.1. Derularea schimbului de bune practici la nivel regional și național
 • A 8.2. Organizarea unei vizite de studiu într-un stat membru UE
 • A 8.3. Organizarea unei conferințe internaționale

Rezultate așteptate:

 

 • Unitatea de Management a Proiectului numită și funcțională cu un planul de Management și Monitorizare elaborat și 36 Rapoarte lunare de progres a proiectului elaborate;
 • Doua conferințe naționale și 8 evenimente regionale organizate cu materiale de informare elaborate și diseminate si un website funcțional;
 • Proceduri de achiziție derulate în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Un set de criterii de selecție elaborate;
 • 350 UAT selectate;
 • 350 UAT sprijinite metodologic;
 • minim 7 parteneriate regionale încheiate;
 • metodologie de selecție de recrutare a asistenților/ lucrătorilor sociali;
 • 350 asistenți/lucrători sociali selectați și recrutați;
 • 1 curriculă de formare elaborată și aprobată la nivelul MMJS și 350 kit-uri de formare elaborate, produse și distribuite;
 • 350 asistenți /lucrători sociali formați;
 • 350 asistenți / lucrători sociali certificați;
 • 30×350 de rapoarte lunare privind furnizarea de servicii sociale în comunitate;
 • 350 de asistenți /lucrători sociali care beneficiază de monitorizarea profesională și sprijin pe parcursul a 30 de luni;
 • 350 de rapoarte finale de impact la nivelul comunității, ca urmare a furnizării de resursă umană adecvată;
 • 000 specialiști în asistența socială recrutați printr-o metodologie transparent;
 • plan de instruire elaborat și 1 curriculă de curs elaborată;
 • 39.000 persoane recrutate și instruite;
 • 8 seminarii regionale derulate pentru promovarea bunelor practice;
 • 15 specialiști în servicii sociale care beneficiază de vizită de studiu într-un stat membru UE;
 • 1 conferința internațională cu minim 30 participanți din zona SUERD

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman